03/324.33.93 - 0494/94.21.50 bloemen [at] carisma.be
U heeft
in uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Carisma en 7 days, gevestigd te Antwerpen

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van carisma/ 7 days De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Yamany. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat
Carisma en 7days behouden zich het recht voorhun  leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3  De  algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden door Carisma en 7 days niet erkend, behalve wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Carisma en 7 days  garanderen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Leveringen worden geleverd binnen de 24 uur.
2.2 Aan de leveringsplicht van Carisma en 7days  zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Carisma geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.a Prijzen van bloemen en planten zijn veilinggebonden en kunnen dus aangepast worden. Andere producten die niet veilinggebonden zijn kunnen enkel in prijs stijgen of dalen als de fabrikant ons dat omwille van tussentijdse prijsverhogingen verplicht.
3.b Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.c Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.a 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Carisma aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Carisma slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.b Het herroepingrecht geldt niet voor:
•    
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
•    
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
•    
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
•    
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
5. Gegevensbeheer
5.a Indien u een bestelling plaatst bij Carisma /7days dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand van. Carisma/7days  houden zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.bCarisma en 7days respecteren de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.c Carisma en 7dys maken  in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.a De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.b Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.c De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan carisma en  7days en deze gebreken onmiddellijk telefonisch of per mail  te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen binnen de 24 uur  telefonisch en per mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.d Indien klachten van de afnemer door Crisma en 7 days gegrond worden bevonden, zullen carisma en 7days  naar hun  keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van carisma en 7days  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van carisma en 7days  tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van carisma en 7 days  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Carisma en 7days voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.ecarisma en 7 days zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.f Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Carisma en 7days in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Carisma en 7days en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.a Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.b Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behouden carisma en 7days  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.c Mondelinge toezeggingen verbindenCarisma en 7days  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.d Aanbiedingen vancarisma en 7days gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.e Carisma en 7 days kunnen  niet aan hun aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.f Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.a Een overeenkomst tussen carisma en 7days en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Carisma op haalbaarheid is beoordeeld.
8.b carisma en 7days  behouden zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite vancarisma en 7days gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.a carisma en 7days zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.bOnder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van carisma en 7days alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.ccarisma en 7days  behouden zich in het geval van overmacht het recht voorhun verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval zijn carisma en 7days gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.d Indien carisma en 7days  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan hun  verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Carisma en 7days zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.a Eigendom van alle doorcarisma en 7days  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij carisma en 7days zolang de afnemer de vorderingen van carisma en 7 dys  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebben voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van carisma en 7 days  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.b De doorcarisma en 7 days  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.c De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.d De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carisma en 7 days of een door carisma en 7 days aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin carisma en 7 days  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.e      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht carisma en 7 days   zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.f     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Yamany.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.a Op alle overeenkomsten is het belgisch recht van toepassing.
13.b Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen carisma en 7 days en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij carisma en 7 dayser de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Copyright © 2022 Bloemen Carisma. Alle rechten voorbehouden. Powered by Nop-Commerce